ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προκήρυξη για την ανάθεση του Έργου: «Άδειες χρήσης του συστήματος Πάπυρος Millennium III (σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και ροών εργασιών - ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου - ψηφιακών υπογραφών) για τα έτη 2016-2017

25/10/2016

Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΔ), της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, πρόκειται να αναθέσει το έργο : «Άδειες χρήσης του  Συστήματος Πάπυρος Millennium III (σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και ροών εργασιών - ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου - ψηφιακών υπογραφών) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για τα έτη 2016-2017», της ομώνυμης πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001112 το οποίο εντάσσεται στη ΣΑΕ 519/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό αριθμό (ενάριθμο) 2016ΣΕ51910028.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια» 2014-2020, Κωδικός Πρόσκλησης ΕΥΣΣΑ : 12.1.

Αναλυτικές πληροφορίες και το τεύχος της προκήρυξης έχουν αναρτηθεί στην ενότητα Διαγωνισμοί της ιστοσελίδας στο σύνδεσμο http://www.tebo.gr/el/Pages/GGEAFS.aspx?item=37

Φορέας

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26/10/2016