Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Τεχνική Βοήθεια

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, τα Ταμεία δύνανται να χρηματοδοτήσουν ενέργειες προπαρασκευής, παρακολούθησης, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, αξιολόγησης, οικονομικού και λογιστικού ελέγχου απαραίτητων για την υλοποίηση του Γενικού Κανονισμού έως το 0,25% των αντίστοιχων ετήσιων πιστώσεών τους. Αντίθετα, όταν η πρωτοβουλία λαμβάνεται από τα κράτη - μέλη, τα ανώτατα όρια ανέρχονται σε 4% του ποσού που διατίθεται για ένα πρόγραμμα για τους στόχους «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» και σε 6% για το στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία».

Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας - στήριξης αφορούν τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, την προετοιμασία, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη δημοσιότητα και την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των πράξεων που εντάσσονται σε αυτό και χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους (Π.Δ. 4/2002).

Βασικές αρχές του συστήματος για την Τεχνική Βοήθεια - Στήριξη αποτελούν: 

  • αφενός η αποκέντρωση της αρμοδιότητας ανάθεσης της εκτέλεσης των σχετικών ενεργειών στήριξης στις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και
  • αφετέρου, μία ενιαία, ευέλικτη και απλή διαδικασία για όλες τις σχετικές διαδικασίες εκτέλεσης.

Επιπλέον στο πλαίσιο της 4ης Προγραμματικής Περιόδου, η Τεχνική Βοήθεια θα υποστηρίξει αποφασιστικά την προσπάθεια του σχεδιασμού με τη χρηματοδότηση των απαραίτητων μελετών στρατηγικού σχεδιασμού και ενδεχομένως και κάποιων μελετών / υποστηρικτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία και την ωρίμανση έργων και δράσεων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010