Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

 Το Πρόγραμμα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» αναμένεται να διαδραματίσει έναν κομβικό ρόλο για την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση παρεμβάσεων υψηλής ποιότητας που θα χρηματοδοτηθούν από τα ΕΔΕΤ κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Για την εξυπηρέτηση αυτού του ρόλου, το ΕΠ βασίζεται σε μια σαφή στρατηγική που αποσκοπεί στην μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των δομών και διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των επιμέρους ΕΠ, που οικοδομείται πάνω σε μια σύγχρονη αντίληψη βιώσιμων ανθρώπινων πόρων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη συνέχεια.

Το ΕΠ αποτελεί παρέμβαση οριζόντιου χαρακτήρα, η οποία απευθύνεται στους φορείς και τις δομές διοίκησης, συντονισμού και εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2014-2020. Συμπληρώνει τις δράσεις Τεχνικής Βοήθειας που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών ΕΠ, περιλαμβάνοντας τις αναγκαίες οριζόντιες δράσεις για την ενίσχυση και τη διασφάλιση της λειτουργίας των επιτελικών δομών των Υπουργείων και του συστήματος και των δομών διοίκησης, συντονισμού και εφαρμογής του συνόλου των ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Για τον λόγο αυτό, το ΕΠΤΒ διακρίνεται από τους επιμέρους Άξονες τεχνικής βοήθειας που περιλαμβάνονται στα Τομεακά και τα Περιφερειακά ΕΠ της περιόδου 2014-2020, που περιλαμβάνουν δράσεις Τεχνικής Βοήθειας οι οποίες αφορούν είτε σε έναν συγκεκριμένο τομέα παρέμβασης, είτε σε μία συγκεκριμένη διοικητική Περιφέρεια.

Εκ της φύσεώς του, ως οριζόντιο και υποστηρικτικό πρόγραμμα, το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» καλύπτει και τους 11 Θεματικούς Στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της Ε.Ε. για τα ΕΠ της νέας προγραμματικής περιόδου, καθώς επίσης και τις 5​ χρηματοδοτικές προτεραιότητες, συμβάλλοντας στην επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος της χώρας.

Το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» διαρθρώνεται σε 7 Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ). Λόγω της συχνά οριζόντιας φύσης των προβλεπόμενων παρεμβάσεων και με βάση την σχετική δυνατότητα που παρέχει το Άρθρο 119, παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ έχουν σχεδιαστεί από έναν ΑΠ που καλύπτει Περιφέρειες και από τις τρεις Κατηγορίες Περιφερειών (Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες, Περιφέρειες σε Μετάβαση, Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες) και ειδικότερα τις 11 Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας όπου το ποσοστό Κοινοτικής συμμετοχής ανέρχεται στο 80%, καθώς και από ένας ΑΠ για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, όπου το ποσοστό Κοινοτικής συμμετοχής ανέρχεται στο 50%. Τέλος, το Ταμείο Συνοχής καλείται να χρηματοδοτήσει έναν ΑΠ που καλύπτει και τις 13 Περιφέρειες της χώρας, χωρίς διάκριση ανά κατηγορία Περιφερειών.

Καθένας από τους παραπάνω ΑΠ εξειδικεύεται σε τρεις Ειδικούς Στόχους, ως εξής:

  • Ειδικός Στόχος 1: Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

  • Ειδικός Στόχος 2: Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και διοίκησης της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς επίσης και των επιτελικών δομών των Υπουργείων

  • Ειδικός Στόχος 3: Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/06/2023