ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προκήρυξη για την ανάθεση του Έργου: "Άδειες χρήσης του συστήματος Πάπυρος Millennium III (σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και ροών εργασιών - ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου - ψηφιακών υπογραφών)"

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

24/10/2016

Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΔ), της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, πρόκειται να αναθέσει με τη διαδικασία που προβλέπεται στην Υ.Α. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.02.2016 και σύμφωνα με τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους το έργο : «Άδειες χρήσης του  Συστήματος Πάπυρος Millennium III (σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και ροών εργασιών - ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου - ψηφιακών υπογραφών) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για τα έτη 2016-2017», της ομώνυμης πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001112 το οποίο εντάσσεται στη ΣΑΕ 519/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό αριθμό (ενάριθμο) 2016ΣΕ51910028.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια» 2014-2020, Κωδικός Πρόσκλησης ΕΥΣΣΑ : 12.1.

Κατηγορία διαγωνισμού

Προμήθεια

Προϋπολογισμός

Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΔ), της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, πρόκειται να αναθέσει με τη διαδικασία που προβλέπεται στην Υ.Α. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.02.2016 και σύμφωνα με τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους το έργο : «Άδειες χρήσης του Συστήματος Πάπυρος Millennium III (σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και ροών εργασιών - ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου - ψηφιακών υπογραφών) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για τα έτη 2016-2017», της ομώνυμης πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001112 το οποίο εντάσσεται στη ΣΑΕ 519/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό αριθμό (ενάριθμο) 2016ΣΕ51910028

Διάρκεια έργου

Aπό την υπογραφή της Σύμβασης ανάθεσης του έργου έως και 31/12/2017

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

7/11/2016 13:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (τ.Οικονομίας), Νίκης 5-7, Πλατεία Συντάγματος, 101 80 ΑΘΗΝΑ (κωδ. NUTS : GR300, ATTIKI), 2ος όροφος, γραφείο 219, το αργότερο έως την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην)
Διεύθυνση
Νίκης 5-7, Αθήνα, 105 64
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/10/2016