Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Μισθοδοσία των στελεχών της ΜΟΔ ΑΕ που απασχολούνται στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, στις Επιτελικές Δομές, στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ, καθώς και των υποστηρικτικών δομών

Έχουν λήξει

Ενίσχυση της οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας του συνόλου των επιτελικών, διαχειριστικών και υποστηρικτικών δομών διοίκησης, συντονισμού, εφαρμογής και πιστοποίησης, της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ, του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των επιμέρους ΕΠ της προγραμματικής περιόδου, ώστε να ανταπεξέλθουν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις τους (περιλαμβάνονται τα στελέχη της ΜΟΔ ΑΕ που εργάζονται στην κεντρική υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ ή που είναι αποσπασμένα - με διάθεση στις Ειδικές Υπηρεσίες, στις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων, στους ενδιάμεσους φορείς, σε δικαιούχους φορείς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού πράξεων του ΕΣΠΑ.)

Εξαιρούνται τα στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών των ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας.

Ειδικότερα, προβλέπεται η κάλυψη των αμοιβών και εξόδων προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετακίνησης, εκτός έδρας και λοιπών αποζημιώσεων, καθώς και η κάλυψη λοιπών παροχών των κατάλληλων και υψηλών προσόντων στελεχών της ΜΟΔ ΑΕ που εργάζονται αποκλειστικά στις προαναφερόμενες δομές και θεωρούνται ικανά να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της υλοποίησης, της διαχείρισης, της παρακολούθησης, της ενημέρωσης, της επικοινωνίας, του ελέγχου και της αξιολόγησης των ΕΠ.

Προβλέπεται επίσης η κάλυψη του ειδικού επιδόματος στους υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετακινούνται στις Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ από άλλλους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα πλην της ΜΟΔ Α.Ε., καθώς και στους υπαλλήλους αυτών που έχουν ήδη αποσπασθεί ή μετακινηθεί στις προαναφεροόμενες Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ, καθώς και το κόστος της υπερωριακής αποζημίωσης των ανωτέρω υπαλληλων που εργάζονται αποκλειστικα στις προαναφερόμενες δομές.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου 
  • ΜΟΔ ΑΕ 

Περίοδος υποβολής

από 3/12/2015 έως 31/12/2022

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 5 (3ος όροφος) ΣΥΝΤΑΓΜΑ, Αθήνα 105 57
τις ώρες 09:00 έως 23:59, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 318.000.000

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΥΔ ΕΠ Τεχνική Βοήθεια (Μονάδα Δ ΕΥΣΣΑ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Μητροπόλεως 5 (3ος όροφος) Σύνταγμα, 105 57 Αθήνα
Τηλ
210 3726004
Φαξ
210 3256465

Γιούλα Βλασσοπούλου

210 3256474
  

Ασημένια Κασωτάκη

210 3256458
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/12/2022