ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Δαπάνες μετακινήσεων, οργάνωσης εκδηλώσεων και εκπαίδευσης προσωπικού των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων δράσεων

Κάλυψη δαπανών μετακινήσεων, οργάνωσης εκδηλώσεων και εκπαίδευσης προσωπικού των δομών συντονισμού, διαχείρισης και των επιτελικών δομών των Υπουργείων, του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της υλοποίησης του ΕΣΠΑ, για όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
 • Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
 • Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
 • Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
 • ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης & Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
 • Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
 • Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
 • Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
 • Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥΟΠΣ)
 • Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
 • Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)
 • Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
 • Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 • ΜΟΔ ΑΕ
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / Γενική Δ/νση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

Περίοδος υποβολής

από 25/11/2015 έως 31/12/2020

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 5 (3ος όροφος) ΣΥΝΤΑΓΜΑ, Αθήνα 105 57 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 5.063.050

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Τεχνική Βοήθεια"
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Μητροπόλεως 5 (3ος όροφος) Σύνταγμα, 105 57 Αθήνα
Τηλ
210 3256474
Φαξ
210 3256465

Γιούλα Βλασσοπούλου

210 3256474
  

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/3/2017