Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Ευρετήριο όρων

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναζήτηση με βάση το αρχικό γράμμα (Α-Ω, Α-Ζ)


Αποτελέσματα 1 - 10 από 15 από 2 σελίδες

Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Μια από τις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Έχει την πλήρη ευθύνη της χώρας για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) έναντι των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ο φορέας Εθνικού Συντονισμού για όλες τις ενέργειες ...

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

Μια από τις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης αποτελεί κομβικό σημείο για την προώθηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που στηρίζουν την Εθνική Ανάπτυξη. Διαρκής στόχος της είναι η ενίσχυση ...

Γενική Διεύθυνση (Directorate General)

Ο διοικητικός μηχανισμός που επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εκπλήρωση του έργου της. Οι Γενικές Διευθύνσεις αποτελούν τους ειδικούς τομείς στην εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών και στη γενική διοικητική διαχείριση. Σε κάθε Γενική Διεύθυνση προΐσταται ...

Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

Μία από τις δύο Γενικές Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΟ (η άλλη είναι η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων). Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων που είναι ...

Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων

Γενική Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που έχει δύο Διευθύνσεις: Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων με αντικείμενο την κατάρτιση και εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου με σκοπό ...

Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας

Η Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας, δομή του Οργανισμού της Περιφέρειας, συγκροτείται από: τις Διευθύνσεις: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υγείας και Πρόνοιας Δημοσίων Έργων (ΔΔΕ) Ελέγχου Κατασκευής Έργων (ΔΕΚΕ) Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ) Περιβάλλοντος και Χωροταξίας ...

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας

Ιδρύθηκε το 1919, είναι τριτοβάθμια πανελλαδική οργάνωση εργοδοτών και ένας από τους βασικούς κοινωνικούς εταίρους που συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ). Αποτελεί το ανώτατο και μαζικότερο συνδικαλιστικό όργανο ...

Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας

Η ΓΣΕΕ είναι το ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ιδρύθηκε το 1918. Είναι μέλος των Επιτροπών Παρακολούθησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ.

Γενικός Κανονισμός

Ο υπ' αριθμ. 1083/2006 Κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου της 11.7.2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (Ε.Κ.)αριθ. 1260/1999» ...

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών

Σύστημα λογισμικού για τη διαχείριση και ανάλυση χαρτογραφικής πληροφορίας. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί χάρτες σε ψηφιακή μορφή και βρίσκει εφαρμογή σε τομείς όπως: το κτηματολόγιο, ο αστικός και περιφερειακός σχεδιασμός, τα δίκτυα των οργανισμών κοινής ωφέλειας ...

Αποτελέσματα 1 - 10 από 15 από 2 σελίδες