Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

 Εγκεκριμένα Κριτήρια Επιλογής των προς Χρηματοδότησης Πράξεων

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Βάσει του άρθρου 65, παρ. 1, εδάφιο α)  του Καν. 1083/2006, τα κριτήρια επιλογής πράξεων εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
 
Τα κριτήρια επιλογής για πράξεις του Προγράμματος ομαδοποιούνται σε δύο ενότητες: Τα Κριτήρια πληρότητας στοιχείων πρότασης και τα Κριτήρια αξιολόγησης πράξεων, δεδομένου ότι η διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 3614/2007, διενεργείται σε δύο στάδια αξιολόγησης.

Ειδικότερα:

Η εξέταση των Κριτηρίων πληρότητας στοιχείων πρότασης έχει στόχο να διασφαλίσει τόσο τις ελάχιστες προϋποθέσεις, που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο, προκειμένου η πρόταση να συμμετέχει στην αξιολόγηση όσο και τη δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων εκ μέρους του δικαιούχου πριν την έναρξη της αξιολόγησης.
Αναλυτικότερα τα Κριτήρια πληρότητας στοιχείων πρότασης διασφαλίζουν γενικά ότι:

 • Ο δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου για το οποίο υποβάλλει την πρόταση
 • Για την υποβολή της πρότασης, χρησιμοποιήθηκαν τα τυποποιημένα έντυπα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση όπως για παράδειγμα:
  • Αίτηση Υποβολής Πρότασης Πράξης
  • Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο Ε.Π. στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου
  • Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην σχετική  πρόσκληση (μελέτες, αδειοδοτήσεις κλπ.)
  • Τα τυποποιημένα έντυπα της πρότασης και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα είναι συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα
  • Η περίοδος υλοποίησης του προτεινόμενου προς συγχρηματοδότηση έργου εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος
  • Υπάρχουν οι προαπαιτούμενες αποφάσεις αρμόδιων συλλογικών οργάνων, εφόσον απαιτείται
  • Τα κριτήρια αξιολόγησης πράξεων διακρίνονται σε τέσσερις ομάδες κριτηρίων, οι οποίες αφορούν στην:
   • πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης
   • τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων
   • σκοπιμότητα πράξης
   • ωριμότητα πράξης
     

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει τις τυχόν αναθεωρήσεις των κριτηρίων αυτών σύμφωνα με τις ανάγκες του προγραμματισμού.
Η εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής πράξεων κάθε φορά είναι στην ευθύνη του φορέα που έχει την αρμοδιότητα διαχείρισής τους.

 

Σχετικά αρχεία

 Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης (XLS - 116 Kb)

 Λίστα Εξέτασης Πληρότητας (XLS - 56 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 08/08/2011