Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

 Άξονας προτεραιότητας

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Άξονας Προτεραιότητας: «Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων»

Π/Υ: €264.708.883

Κοινοτική συμμετοχή - ΕΤΠΑ (85%): €225.000.000

Εθνική συμμετοχή (15%): €39.705.883

Η στρατηγική του πρώτου Άξονα Προτεραιότητας που έχει τίτλο «Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων» ταυτίζεται με τη στρατηγική του ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013» και αφορά στη διαμόρφωση και συνεχή εξασφάλιση των κατάλληλων οργανωτικών συνθηκών για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ.

Η στρατηγική αυτή εκφράζεται μέσω δύο γενικών στόχων που αφορούν:

α) στην ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της υλοποίησης του συνόλου των Ε.Π., ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν απρόσκοπτα, αποτελεσματικά και αποδοτικά στις νέες αυξημένες υποχρεώσεις τους, μέσω της χρηματοδότησης δραστηριοτήτων προπαρασκευής, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, πληροφόρησης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των δράσεων που εμπίπτουν στους στόχους των Ταμείων

β) στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων φορέων, ώστε να βελτιώσουν την οργανωτική τους αποτελεσματικότητα και να πληρούν τα κριτήρια επιβεβαίωσης της διαχειριστικής τους επάρκειας για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 04/11/2015