Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

 Υποχρεώσεις Υλοποίησης Πράξεων

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008) και την τροποποίηση αυτής (43804/ΕΥΣ 2041/07.09.2009) οι υποχρεώσεις των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων είναι:

 • H υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης, από το δικαιούχο, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του συμφώνου αποδοχής.
 • Η υποχρέωση του δικαιούχου για την τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
 • Η υποχρέωση του δικαιούχου για τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα του δικαιούχου ή/και της αρχής που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης ή/και του φορέα που αυτοί υπάγονται της περιληπτικής διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών αξίας μεγαλύτερης των 15.000 € και μικρότερης των κατώτερων ορίων που θέτουν τα Π.Δ. 60/2007 και Π.Δ. 59/2007, καθώς και δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ Β του Π.Δ. 60/2007 και στο παράρτημα ΧVΙΙ Β του Π.Δ. 59/2007. 
 • Η υποχρέωση του δικαιούχου να λαμβάνει προέγκριση από την οικεία αρχή που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης πριν από την έγκριση των τευχών δημοπράτησης, πριν από την υπογραφή δημόσιας σύμβασης καθώς και πριν από την τροποποίηση δημόσιας σύμβασης. 
 • Η υποχρέωση του δικαιούχου να αποστέλλει στην αρχή που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης για το οικείο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τα ακόλουθα στοιχεία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή: 
  • την υπογραφείσα σύμβαση ή την ισοδύναμη νομική δέσμευση, το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους, 
  • το τεχνικό δελτίο υποέργου της υπογραφείσας σύμβασης, 
  • τα δελτία δήλωσης δαπανών για την πράξη και το χρόνο υποβολής τους με την επισήμανση ότι τα δελτία αυτά ενέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης των υπευθύνων για τις πληρωμές και για το πραγματοποιηθέν έργο του δικαιούχου με τα συνοδευτικά υποστηρικτικά έγγραφα, 
  • τα δελτία παρακολούθησης της πράξης και των υποέργων της και το χρόνο υποβολής τους μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου, 
  • την έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης στην οποία περιγράφεται το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε σε σχέση με το εγκριθέν.
 • Η υποχρέωση του δικαιούχου να αιτείται, όταν απαιτείται, τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης πριν από τη λήξη της διάρκειας υλοποίησης της πράξης.
 • Η υποχρέωση του δικαιούχου για την τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας για την πράξη.  
 • Η ενημέρωση της αρχής πιστοποίησης και της αρχής που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης για τυχόν έσοδα που παράγονται κατά την υλοποίηση της πράξης ή μετά την ολοκλήρωση της πράξης και δεν έχουν εκτιμηθεί σε σχετική χρηματοοικονομική ανάλυση καθώς και για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των πόρων που του διατίθενται. 
 • Η υποχρέωση του δικαιούχου για την τήρηση όλων των στοιχείων και δικαιολογητικών εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και την υλοποίηση της πράξης κατ΄ ελάχιστον μέχρι το 2020. 
 • Η υποχρέωση αποδοχής επιτόπιων επαληθεύσεων από την αρχή που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης τόσο στην έδρα του όσο και στους χώρους υλοποίησης των έργων και να παρέχει σε αυτές όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία που ζητούνται. 
 • Η υποχρέωση αποδοχής επιτόπιων επιθεωρήσεων και ελέγχων από όλα τα εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και παροχής σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται. 
 • Η υποχρέωση λήψης μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας. 
 • Η αποδοχή για τη δημοσιοποίηση στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται. 
 • Τυχόν πρόσθετους ειδικούς όρους που θέτει η αρχή που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης. 
 • Οι επιπτώσεις από τη μη τήρηση των όρων και των υποχρεώσεων του συμφώνου αποδοχής και ιδίως τη δυνατότητα ανάκλησης της απόφασης ένταξης της πράξης χωρίς να απαιτείται η συμφωνία του δικαιούχου.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/07/2011