Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

 Διαχειριστική Επάρκεια - Ένταξη Πράξεων

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Με στόχο την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των έργων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να λάβουν διαχειριστική επάρκεια από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές.

Σύμφωνα με το Ν. 3840 της 31/3/2010, αρ. 10, παρ. 11, σημείο 1, οι Δικαιούχοι ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής εξαιρούνται της παραπάνω υποχρέωσης περί λήψεως Διαχειριστικής Επάρκειας.

Ως εκ τούτου, τόσον οι Δικαιούχοι ενεργειών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής» όσον και οι Δικαιούχοι ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, δύνανται να εκτελούν παρόμοιες ενέργειες χωρίς την παραπάνω προϋπόθεση.

Σχετικά Αρχεία

 Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων του Υπουργείου Δικαιοσύνης

 Έλεγχοι Έργων ΕΤΠΑ

 Πληροφόρηση & Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2007-2013

 Τεχνική Υποστήριξη Δράσεων Πολιτισμού

 Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου

 Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου - 1η Τροποποίηση

 Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού και προμήθεια νέων για το ΟΠΣ

 Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού και προμήθεια νέων για το ΟΠΣ - 1η Τροποποίηση

 Σύμβουλος Υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ 2010

 Σύμβουλος Υποστήριξης για θέματα υποδομών και ασφάλειας ΟΠΣ

 Παροχή εμπειρογνωμοσύνης για την ΣΠΕ ΕΣΠΑ 2007-2013

 Προσαρμογή του ΟΠΣ στις απαιτήσεις 2007-2013

 Προσαρμογή του ΟΠΣ στις απαιτήσεις 2007-2013 - 1η Τροποποίηση

 Λειτουργία της ΜΟΔ ΑΕ ως επιτελικής δομής του ΕΣΠΑ

 Λειτουργία της ΜΟΔ ΑΕ ως επιτελικής δομής του ΕΣΠΑ - 1η Τροποποίηση

 Λειτουργία της ΜΟΔ ΑΕ ως επιτελικής δομής του ΕΣΠΑ - 2η Τροποποίηση

 Διαχείριση Κρατικών Ενισχύσεων των ΕΠ του ΕΣΠΑ

 Υποστήριξη των ΕΔΑ των Περιφερειών του Αμιγούς Στόχου "Σύγκλιση"

 Υποστήριξη των ΕΔΑ των Περιφερειών του Αμιγούς Στόχου "Σύγκλιση" - 1η Τροποποίηση

 Υποστήριξη των ΕΔΑ των Περιφερειών του Αμιγούς Στόχου "Σύγκλιση" - 2η Τροποποίηση

 Σύμβουλοι-Εμπειρογνώμονες για την Υπηρεσία ΟΠΣ

 Λειτουργικές δαπάνες ΟΠΣ

 Υποστήριξη Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων

 Υπηρεσίες Συμβούλων για την ΕΥΣΣΑΑΠ

 Υπηρεσίες Συμβούλων για την ΕΥΣΣΑΑΠ - 1η Τροποποίηση

 Υπηρεσίες Συμβούλων για την ΕΥΣΣΑΑΠ - 2η Τροποποίηση

 Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ

 Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού (ΕΥΠΟΤ)

 Σύμβουλος ΔΕΠΑΝΟΜ για έργα ΕΣΠΑ

 Λειτουργικά, Συνέδρια και Λογισμικό ΣΔΙΤ

 Λειτουργικά, Συνέδρια και Λογισμικό ΣΔΙΤ - 1η Τροποποίηση

 Σύμβουλος για την υποστήριξη της ΕΑΣ

 Τεχνική Υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας για τα Διαρθρωτικά Ταμεία

 Παροχή υπηρεσιών και λειτουργικές δαπάνες ΓΔΙΕ

 Έξοδα μετακινήσεων προσωπικού της ΕΥ Αρχή Πληρωμής

 Υποστήριξη της ΕΔΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 Υποστήριξη της ΕΔΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - 1η Τροποποίηση

 Υποστήριξη της ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 Υποστήριξη της ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - 1η Τροποποίηση

 Υποστήριξη της ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής

 Υποστήριξη της ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής - 1η Τροποποίηση

 Υποστήριξη της ΕΔΑ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 Υποστήριξη της ΕΔΑ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας - 1η Τροποποίηση

 Υποστήριξη της ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας

 Υποστήριξη της ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας - 1η Τροποποίηση

 Σύμβουλοι, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες ΣΔΙΤ

 Ορθή επανάληψη 1ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Πράξης 270815

 4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης 270963

 5η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης 270963

 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης 295396

 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης 295396

 Ορθή επανάληψη Απόφασης Ένταξης Πράξης 295397

 2η Ορθή επανάληψη Απόφασης Ένταξης Πράξης 295397

 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης 296248

 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης 296377

 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης 296522

 4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης 296522

 5η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης 296522

 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης 300402

 Ορθή επανάληψη Απόφασης Ένταξης Πράξης 302434

 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης 304332

 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης 304332

 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης 305555

 4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης 305555

 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης Πράξης 352760

 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης 352937

 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης 352937

 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης 355313

 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης 355313

 4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης 355313

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03/08/2016