Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

 Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1828/2006 της Επιτροπής, οι αρμοδιότητες των δικαιούχων σχετικά με τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας για το κοινό, είναι οι παρακάτω:

 • Ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του κοινού, μέσω των μέτρων που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, σχετικά με τη συνδρομή που παρέχεται από τα Ταμεία.
 • Ο δικαιούχος αναρτά ευδιάκριτη και ευμεγέθη μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της πράξης που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
  • Η συνολική δημόσια συνεισφορά υπερβαίνει τις 500.000€
  • Η πράξη συνίσταται στην αγορά φυσικού (ενσωμάτου) αντικειμένου ή στη χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής
  • Στην πινακίδα αναφέρονται ο τύπος και η ονομασία της πράξης, παράλληλα με τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 9. Οι πληροφορίες αυτές καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας.
 • Ο δικαιούχος, κατά την υλοποίηση της πράξης, αναρτά διαφημιστική πινακίδα στο εργοτάξιο κάθε πράξης που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
  • συνολική δημόσια συνεισφορά υπερβαίνει τις 500.000€
  • η πράξη συνίσταται στη χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής
  • Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας

Μετά την ολοκλήρωση της πράξης, η πινακίδα αντικαθίσταται από τη μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Όταν η πράξη χρηματοδοτείται στο πλαίσιο Ε.Π. το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, όταν η πράξη χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι όσοι συμμετέχουν στην πράξη είναι ενήμεροι για την εν λόγω χρηματοδότηση.

Ο δικαιούχος ενημερώνει σαφώς ότι η πράξη που υλοποιείται επιλέχθηκε στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής. Κάθε έγγραφο που αφορά σε αυτή την πράξη, συμπεριλαμβανομένων του παρουσιολογίου ή άλλου πιστοποιητικού, περιλαμβάνει δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι το Ε.Π. συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ ή, κατά περίπτωση, το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής.

Όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προορίζονται για δικαιούχους, δυνητικούς δικαιούχους και το κοινό περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα γραφικής παρουσίασης που ορίζονται στο παράρτημα I του Κανονισμού 1828/2006, και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αναφορά στο οικείο Ταμείο: 
  • για το ΕΤΠΑ: «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»
  • για το Ταμείο Συνοχής: «Ταμείο Συνοχής» 
  • για το ΕΚΤ: «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»
 • Επιλεγμένο από τη διαχειριστική αρχή μήνυμα που να προβάλλει την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παρέμβασης και να είναι κατά προτίμηση το εξής: «Επενδύοντας στο μέλλον σας».

Για μικρά διαφημιστικά αντικείμενα, η αναφορά στο οικείο ταμείο και το προτεινόμενο μήνυμα δεν εφαρμόζονται.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/07/2011